0

Regulamin Sklepu mkfresh.pl


I. Informacje ogólne


1. Regulamin poniższy („Regulamin”) reguluje w szczególności zasady składania i
realizacji Zamówień na Produkty sprzedawane przez Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Swadzimiu (62-080) Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 50, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000083445, NIP 781-00-20-676, REGON 004859736,
kapitał zakładowy w kwocie 100.000 PLN w całości opłacony („Sprzedawca”) za
pośrednictwem platformy internetowej mkfresh.pl, działającej pod adresem internetowym:
mkfresh.pl („Strona”), dostawy Produktów, odstąpienia od umowy, składania
reklamacji.


2. Kupujący, składając zamówienie za pośrednictwem Strony lub telefonicznie akceptuje
niniejszy Regulamin, a w konsekwencji jego warunki stają się dla niego obowiązujące.
Regulamin jest dostępny na Stronie.


3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


· BOK – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta umożliwiające bezpośredni
kontakt Kupującego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją
Zamówień:
a. za pośrednictwem e-mail: bok@mkfresh.pl,
b. telefonicznie pod numerem telefonu: 61 816 69 02 w godzinach od 8.00 do 16.00,
c. listownie na następujący adres Sprzedawcy:
MKfresh.pl
Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.
ul. Poznańska 50, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne


· Cenie – należy przez to rozumieć cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich,
uwzględniającą podatek VAT, nie uwzględniającą kosztów dostawy, wskazaną na
Stronie w dniu złożenia Zamówienia,
· Dostawcy – należy przez to rozumieć Pocztę Polską, InPost oraz firmy kurierskie
współpracujące ze Sprzedawcą; dostawy odbywają się na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
· Kosztach dostawy – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktów do
Kupującego, kwoty te są podawane na Stronie podczas dokonywania przez
Kupującego Zamówienia,
· Konsumencie – osobie fizycznej nabywającej Produkty w celu zaspokojenia
indywidualnych potrzeb, nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
· Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży
detalicznej na Stronie, a w tym w szczególności kawę oraz akcesoria do parzenia kawy
i dodatki,
· Kupującym – rozumie się przez to osobę składającą zamówienie za pośrednictwem
Strony lub telefonicznie w celu zamówienia Produktu, tj. osoby fizyczne, pełnoletnie
(ukończone 18 lat) o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoby prawne
lub inne jednostki organizacyjne,
· Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.
827 z późn.zm),
· Zamówieniu – zamówienie złożone przez Kupującego na Stronie lub telefonicznie
zgodnie z warunkami wskazanym w niniejszym Regulaminie.


4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość, a Kupujący ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z
warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami mediów.


5. Do korzystania ze Strony niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej
oraz numer telefonu kontaktowego.


6. Komputer Kupującego musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz
włączoną obsługę JavaScript, aby poprawnie wyświetlać i korzystać ze Strony.


7. Poprawność działania Strony jest zapewniona w następujących wersjach przeglądarek:
Internet Explorer 11, Google Chrome 45, Firefox 42, Safari 9, IOS Safari 9.2, Chrome for
Android 49 lub wyższych.


8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie wszelkich istotnych
postanowień umowy następuje w postaci potwierdzenia zamówienia wysłanego na
wskazany adres e-mail, stały dostęp do treści Regulaminu, formularzy odstąpienia od
umowy oraz reklamacji na Stronie, przesłanie po opłaceniu Zamówienia faktury na
wskazany adres e-mail. Treść umowy kształtują też obowiązujące przepisy prawa oraz w
przypadkach przewidzianych Regulaminem indywidualne ustalenia Kupującego ze
Sprzedawcą. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Strony są
przechowywane przez system informatyczny Strony przez okres co najmniej 1 roku od
daty zawarcia każdej z umów. Każdy Kupujący, który dokonał procedury rejestracji, po
zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich zamówień, a w konsekwencji do umów
sprzedaży zawartych za pośrednictwem Strony przez okres ich przechowywania w
systemie informatycznym określonym w zdaniu poprzedzającym.


II. Warunki składania i realizacji Zamówień, zapłata


1. Kupujący może złożyć Zamówienie na Produkty udostępnione do sprzedaży na Stronie
drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony lub telefonicznie za pośrednictwem BOK.


2. W celu złożenia Zamówienia drogą elektroniczną Kupujący jest zobowiązany do
prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia oraz
potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem.


3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane
są na podstawie logowania się Kupującego na Stronie poprzez podanie loginu i
ustalonego hasła.


4. Regulamin stosuje się odpowiednio w całości również do Zamówień składanych
telefonicznie.


5. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem Strony lub telefonicznie
Sprzedawca przesyła mu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email
podany przez Kupującego podczas rejestracji na Stronie, podany na formularzu
zamówienia lub podczas rozmowy telefonicznej z BOK.


6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia
przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.


7. Po zatwierdzeniu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji Kupujący nie ma
możliwości jego zmiany lub anulowania.


8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia:
a) jeżeli dane podane w trakcie składania Zamówienia były nieprawidłowe lub
nieprawdziwe,
b) złożonego z naruszeniem Regulaminu.


9. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 2000 zł brutto lub wagę 30 kg,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od
indywidualnej akceptacji Sprzedawcy lub wpłaty przez Kupującego zaliczki.


10. Dokonywanie zamówień na większą ilość Produktów przez Kupujących nie będących
Konsumentami może odbywać za pośrednictwem adresu e-mail BOK przeznaczonego do
takich kontaktów: poznan@strauss-group.pl. W przypadku, gdy Kupujący jest
przedsiębiorcą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu
zapłaty Ceny zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


11. Dokonywanie Zamówień za pośrednictwem Strony jest możliwe 24 godziny na dobę
przez wszystkie dni w roku, natomiast za pośrednictwem BOK przez 5 dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z uwzględnieniem dni ustawowo
wolnych od pracy.


12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami.


13. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Produktów bez
wad.


14. W razie wystąpienia braku zamówionego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym
fakcie Kupującego przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, a Kupujący ma
prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Produktu,
którego brakuje.


15. Poprzez zawarcie umowy Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty
oznaczonej na Stronie przez Sprzedawcę Ceny wraz z kosztami dostawy – chyba że
dostawa w danym przypadku jest bezpłatna, o czym Kupujący jest informowany
każdorazowo przy składaniu zamówienia. Cennik kosztów dostawy wskazany został w
punkcie IV, ustęp 5 Regulaminu.


16. Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży, wskazane w szczególności w
Regulaminie, utrzymują się do momentu uiszczenia Ceny, kosztów dostawy Produktów
oraz usług dodatkowych wskazanych w punkcie III poniżej, o ile zostały naliczone
zgodnie z obowiązującym cennikiem.


17. Dostępne formy płatności za zamówione Produkty to:
a) zapłata gotówką – za pobraniem przy odbiorze Produktów,
b) karta płatnicza – opcja dostępna przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem
Strony za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line,
c) przelew on-line – opcja dostępna przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem
Strony za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line.


18. Przy wyborze przez Kupującego płatności on-line, Sprzedawca potwierdzi przystąpienie
do realizacji zamówienia po otrzymaniu stosownej autoryzacji od podmiotu realizującego
płatność Kupującego.


19. Klient po dokonaniu płatności otrzymuje fakturę wysłaną w formie elektronicznej na
adres e-mail podany podczas rejestracji, na formularzu zamówienia lub podczas składania
zamówienia telefonicznie.


III. Usługi dodatkowe


1. Sprzedawca oferuje Kupującemu następujące usługi dodatkowe:
a) usługa pakowania Zamówienia na prezent,
b) usługa dołączenia dedykacji o żądanej przez Kupującego treści do Zamówienia lub
wybranych Produktów z zamówienia.


2. Usługi dodatkowe świadczone są przez Sprzedawcę odpłatnie. Cennik usług
dodatkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Kupujący jest również
informowany o koszcie usług dodatkowych każdorazowo przy składaniu Zamówienia za
pośrednictwem Strony on-line.


IV. Dostawa


1. Sprzedawca dostarcza Produkty na miejsce wskazane przez Kupującego w Zamówieniu,
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Standardowo wysyłka Produktu następuje w ciągu 48 godzin od przyjęcia Zamówienia
przez Sprzedawcę do realizacji. Wysyłka dokonywana jest od poniedziałku do piątku.
Orientacyjny termin wysyłki danego Produktu wskazany jest każdorazowo na Stronie.
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek przyczyny uniemożliwiające wysyłkę Zamówionego
Produktu BOK skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia nowego terminu realizacji
Zamówienia.


3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktów do czasu przesłania
Kupującemu potwierdzenia przystąpienia do realizacji Zamówienia.


4. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy
kurierskiej, jak również jest możliwa do paczkomatu InPost wskazanego przez
Kupującego.
O planowanym terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany odrębnym mailem
wysłanym na adres podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Wyłącza się
wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy wobec podmiotów nie będących Konsumentami za
wszelkiego rodzaju szkody powstałe na skutek opóźnień lub braków w dostawie.


5. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości Zamówienia i wygląda następująco:
a) Przy Zamówieniu o wartości do 99 zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów)


Kurier DPD 14,99 zł
Kurier DPD (pobranie) 17,99 zł
Paczkomat InPost 10,99 zł
Paczkomat InPost (pobranie) 13,49 zł


b) Przy Zamówieniu o wartości powyżej 99 zł (z uwzględnieniem uzyskanych rabatów)
dostawa jest darmowa.


6. Wydanie przesyłki za pobraniem następuje po uiszczeniu pełnej Ceny.


7. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka nie
posiada uszkodzenia wynikłego z transportu i czy w konsekwencji Produkty nie są
nienaruszone oraz do potwierdzenia Dostawcy odbioru Produktów. W razie stwierdzenia
uszkodzenia lub niekompletności Produktów na skutek uszkodzenia przesyłki Kupujący
powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt kurierowi i ma prawo zwrotu przesyłki, przy czym
kurier jest zobowiązany do sporządzenia w takiej sytuacji protokołu zwrotu.


8. Z chwilą odbioru Produktów przez Kupującego przechodzi na niego ryzyko utraty lub
uszkodzenia Produktów.


9. Jeżeli przesyłka kurierska nie zostanie odebrana dwukrotnie lub nie zostanie odebrana z
paczkomatu lub stacji PKN Orlen, przyjmuje się że umowa została rozwiązana za zgodą
stron.


10. Dostarczenie Produktów niezamówionych przez Kupującego następuje na ryzyko
Sprzedawcy i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Kupującego.


V. Prawo odstąpienia od umowy


1. Kupujący, który jest Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od dnia dostawy Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór
oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu. Oświadczenie może być złożone poprzez wysłanie pocztą wraz ze
zwracanym Produktem formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Stronie.
Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego formularza
odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji na
Stronie, na formularzu zamówienia lub podczas składania Zamówienia telefonicznie fakt
jego otrzymania.


2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, umowę uznaje się za niezawartą,
a Produkt powinien zostać zwrócony Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na następujący adres:
Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.
Zwroty mkfresh.pl
ul. Poznańska 50, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne


3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od umowy ponosi
Kupujący.


4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w
wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy, m.in. w odniesieniu do
umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


5. Sprzedawca zwraca Kupującemu należność za odesłany przez Kupującego Produkt w
ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od
umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Kupującego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Produktu lub dostarczenia
przez Kupującego dowodu odesłania zwracanego Produktu.


VI. Reklamacje, gwarancja na akcesoria kawowe


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.


2. Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia wad
dostarczonych Produktów, w tym w przypadku widocznego uszkodzenia w transporcie:
a) za pośrednictwem Strony poprzez wypełnienie dostępnego tam formularza
reklamacji – wzór formularza reklamacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,
b) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej lub pisemnej na adres
BOK, z podaniem numeru Zamówienia.


3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez
Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez
Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji na Stronie
lub składania zamówienia telefonicznie.


4. Koszt przesyłki związanej z odesłaniem zareklamowanego Produktu, co do którego
Sprzedawca uznał reklamacje, ponosi Sprzedawca. Przesyłka zostanie wysłana na koszt
Sprzedawcy przez Pocztę Polską. Kupujący powinien w tym celu wejść na adres
https://ezwroty.poczta-polska.pl/ , gdzie dostępny jest formularz zwrotu oraz instrukcja
postępowania celem odesłania Produktów na koszt Sprzedawcy.


5. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Kupującego będącego Konsumentem, który nie
zgadza się z takim sposobem załatwienia sprawy, Konsumentowi przysługuje prawo
zgłoszenia tej sprawy pod rozstrzygnięcie przez mediacje lub osąd sądu polubownego,
np. poprzez polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Lista stałych polubownych sądów konsumenckich

dostępna jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument ma też możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod
adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng
=PL .


6. Wybrane Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy z kategorii akcesoriów
kawowych mogą być objęte gwarancją producenta. Informację na ten temat Kupujący
otrzyma wraz z Produktem. Gwarancja producenta nie wyłącza uprawnień Kupującego z
tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


VII. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca ma prawo zmiany Regulaminie w każdym czasie, w szczególności w celu
dostosowania jego brzmienia do aktualnego stanu prawnego.


2. Regulamin w aktualnie obowiązującej wersji dostępny jest na Stronie w dziale Kontakt w
zakładce Regulamin.


3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Zamówienia, stosuje się
Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.


4. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz innych ustaw prawa polskiego.